Marlin Y2K on Pad


Marlin Y2K

Y2K ready to fly on L 'something'.

Photo by Buzz McDermott, 6-2001